ارزش آتی

ارزش آتی (Future Value) به ارزش یک دارایی در تاریخ مشخصی در آینده گفته می‌شود. ارزش آتی برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که تخمین ارزش آتی می‌تواند بر تصمیم‌گیری این افراد تاثیر مستقیم داشته باشد. ارزش آتی را می‌توان به ۲ روش زیر محاسبه کرد:

برای دارایی با نرخ بهره ساده سالانه:‌ ارزش آتی = [(تعداد سال‌ها* نرخ سود) +۱] * ارزش دارایی در زمان حال

برای دارایی با نرخ بهره مرکب سالانه: ارزش آتی = [تعداد سال‌ها^(نرخ سود+۱)] * ارزش دارایی در زمان حال