ارزش انحلال

فرض کنید شرکتی ورشکسته شده است و تمام دارایی‌های فیزیکی و مشهود آن برای پرداخت بدهی‌ها، به فروش می‌رسد. اگر سرمایه باقی مانده پس از پرداخت بدهی‌های شرکت را بر تعداد سهام آن تقسیم کنیم، ارزش انحلال هر سهم به دست می‌آید. در واقع ارزش انحلال هر سهم نشان‌دهنده میزان پولی است که پس از پرداخت بدهی‌های یک شرکت ورشکسته، به ازای هر سهم باقی می‌ماند.