استهلاک

دارایی‌های فیزیکی و کالاها با گذشت زمان کارایی خود را از دست می‌دهند و به نوسازی یا جایگزینی نیاز پیدا می‌کنند. به چنین مفهومی، استهلاک گفته می‌شود. فرسودگی ناشی از استفاده از دارایی، پوسیدگی و زنگ زدگی، ناکارآمدی دارایی و گذشت زمان و طی شدن عمر مفید دارایی، از جمله علل کاهش ارزش دارایی‌هاست. 

ساده‌ترین روش محاسبه استهلاک در حسابداری، روش خط مستقیم است. فرض اساسی این روش این است که با گذشت زمان، از ارزش دارایی به صورت یکسان کم می‌شود و هزینه استهلاک در طی عمر مفید یک دارایی نیز یکسان و ثابت است.