اصل افشای کامل

اصل افشای کامل، یکی از اصل‌های حسابداری است. مطابق با این اصل، رویدادها و وقایع مالی با اهمیت باید به طور مناسب و کامل، افشا گردد. به عبارت دیگر، هر اطلاعاتی که می‌تواند در تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی موثر باشد، باید در متن صورت‌های مالی یا در یادداشت‌های توضیحی همراه با گزارشات مالی، ارائه و افشا شود.