اطلاعات نهانی

منظور از اطلاعات نهانی، هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم سرمایه‌گذاران است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت افشا، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد.