اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرزمینی شامل تمامی فعالیت‌های تولیدی است که به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) و یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمداً از مقامات عمومی پنهان می‌شوند. فعالیت‌های زیرزمینی در چهار گروه قرار می‌گیرند: اقتصاد غیرقانونی (مانند قاچاق کالا و پولشویی)، اقتصاد گزارش نشده (مانند فرارهای مالیاتی)، اقتصاد ثبت نشده (مانند فعالیت‌های تولیدی خانوارها) و اقتصاد غیر رسمی (مانند فعالیت‌های غیررسمی در صنایع غذایی).