الگوی ستاره ثاقب

الگوی ستاره ثاقب (Shooting Star)، یکی از الگوهای بازگشتی مهم کندل استیک در تحلیل تکنیکال است که در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو، کندلی با بدنه کوچک و سایه بالایی بلند است که سایه بالایی آن حداقل دو برابر بدنه است. در الگوی ستاره ثاقب، سایه پایینی وجود ندارد یا بسیار کوچک است. رنگ این الگو اهمیتی ندارد اما اگر قرمز باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد بود. هر چه سایه بالایی این کندل بلندتر باشد نیز اعتبار این الگو بیشتر است.