الگوی نفوذی (پیرسینگ)

الگوی نفو‌ی یکی از انواع الگوهای بازگشتی شمعی ژاپنی است که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو را می‌توان به عنوان حالت ناقص الگوی پوشای صعودی در نظر گرفت. الگوی نفوذی از دو کندل تشکیل می‌شود. کندل اول قرمز رنگ (نزولی) و کندل دوم سبز رنگ (صعودی) است. کندل صعودی با یک گپ قیمتی کاهشی از کندل قبلی شروع می‌شود و تا بیش از ۵۰ درصد آن را می‌پوشاند. هر چه قدرت کندل سبز رنگ بیشتر باشد و نفوذ آن روی شمع قبلی بیشتر باشد، الگو معتبرتر خواهد بود.