الگوی گارتلی

الگوی گارتلی، یکی از الگوهای هارمونیک است که برای پیش‌بینی روند قیمت در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الگوی گارتلی به دو حالت صعودی (به شکل M) و نزولی (به شکل W) دیده می‌شود. نقطه D، در حالت صعودی این الگو، ابتدای روند پر قدرت صعودی و در حالت نزولی این الگو، ابتدای روند پرقدرت نزولی خواهد بود.