الگوی AB=CD

الگوی AB=CD یکی از ساده‌ترین الگوهای هارمونیک است که در تحلیل تکنیکال می‌توان از آن استفاده کرد.

الگوی AB=CD به دو شکل صعودی و نزولی دیده می‌شود. طبق این الگو، نقطه D، در حالت صعودی و نزولی به ترتیب نقطه شروع افزایش و کاهش قیمت در نظر گرفته می‌شود.