الگوی Nen Star

الگوی nen-star، یکی از الگوهای هارمونیک است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو به دلیل موج‌های اصلاحی بلند، همواره مورد توجه تحلیل‌گران قرار می‌گیرد.

الگوی nen-star به دو حالت صعودی (به شکل M) و نزولی (به شکل W) دیده می‌شود. در این الگو، نقطه D، نقطه شروع افزایش یا کاهش قیمت در نظر گرفته می‌شود.