امیدنامه

هر صندوق سرمایه‌گذاری، یک اساسنامه و یک امیدنامه دارد. این دو سند که هر ساله در مجامع شرکت به‌روز می‌شوند، حاوی اطلاعات متنوع و مهمی درباره آن صندوق هستند.

امیدنامه، در حقیقت مکمل اساسنامه شرکت است با این تفاوت که در امیدنامه، جزئیات بیشتری نسبت به اساسنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین اطلاعات ارائه شده در امیدنامه شرکت عبارت‌اند از:

– اهداف و استراتژی‌های صندوق

– ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

– انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها

– ارکان صندوق

– صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

–  هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق