اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتورهایی است که برای شناسایی یک روند جدید و تعیین محدود‌ه‌های اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور اغلب در بازه‌ای بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می‌گیرد. مثبت بودن CCI نشان‌دهنده روند صعودی و منفی بودن آن، نشان‌دهنده روند نزولی است. اعداد بیشتر از ۱۰۰+ یا کمتر از ۱۰۰- برای این اندیکاتور نیز به معنای قدرت یا ضعف نامتعارف روند است.