اندیکاتور

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها شاخص‌هایی آماری هستند که عمدتا برای پیش‌بینی روند تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، اندیکاتورها‌ با انجام محاسبات ریاضی روی داده‌هایی مانند تغییرات قیمت و حجم معاملات، عددی را محاسبه می‌کنند که می‌توان بر اساس آن، شرایط را تفسیر کرد. اندیکاتورهای تکنیکال را می‌توان در ۴ گروه اندیکاتورهای روندی ، نوسانگرنماها، اندیکاتور‌های حجمی و اندیکاتور‌های بیل ویلیامز قرار داد.