اوراق اجاره

اوراق اجاره، اوراق بهاداری بانام و قابل نقل و انتقال است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره، به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است. در واقع در اوراق اجاره، نهاد واسط دارایی را از فروشنده خریداری کرده و سپس آن را به بانی اجاره می‌دهد. مدت قرارداد اجاره نیز مشخص است و می‌توان اجاره بها را در ابتدای دوره، انتهای دوره با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد. اوراق اجاره به دو نوع اجاره به شرط تملیک و اجاره با اختیار فروش تقسیم می‌شود.