اوراق استصناع

اوراق استصناع، اوراق بهادار بانام یا بی‌نام قابل نقل و انتقالی است که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد استصناع است. در واقع اوراق استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معینی در آینده متعهد می‌شود. در قرارداد استصناع معمولا کالای مورد نظر موجود نیست و سازنده در آینده آن را ساخته و تحویل می‌دهد. وجه قرارداد نیز معمولا به صورت یکجا در زمان قرارداد یا به صورت تدریجی تا زمان تحویل کالا یا حتی بعد از تحویل کالا پرداخت می‌گردد.