اوراق درآمد ثابت

اوراق با درآمد ثابت یکی از انواع اوراق بهادار است که ناشر آن تعهد می‌دهد تا تاریخ سررسید اوراق و در دوره‌های زمانی معین، مقادیر ثابتی را به خریداران این اوراق پرداخت کند. همچنین در تاریخ سررسید اصل پول به خریداران اوراق بازگردانده می‌شود. این اوراق تقریبا بدون ریسک بوده و بازده آن کمتر از سهام و کمی بیشتر از سپرده‌های بانکی می‌باشند.