اوراق مرابحه

اوراق مرابحه، اوراق بهادار با نام و قابل نقل‌و‌انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی (طلب) است که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. با خرید اوراق مرابحه، در واقع رابطۀ وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق مرابحه برقرار می‌گردد. به این صورت که ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق، ملزم به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به بانی است. سپس وجوه دریافتی از بانی را طبق دستورالعمل مشخص به خریداران اوراق مرابحه پرداخت می‌کند.