اوراق مشتقه

اوراق مشتقه یکی از انواع اوراق بهادار است که ارزش آن وابسته به ارزش یک دارایی پایه یا گروهی از دارایی‌هاست که از آن‌ها مشتق می‌شود. در واقع مشتقه قراردادی است که ارزش آن با توجه به قیمت و نوسانات قیمتی دارایی پایه مشخص می‌شود و برای اهدافی مانند پوشش ریسک و کسب سود از اختلاف قیمت آن‌ّها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از رایج‌ترین دارایی‌های پایه می‌توان به سهام، شاخص‌های بازار و کالاها اشاره کرد. 

چهار نوع قرارداد مشتقه اصلی عبارتند از: قرارداد آتی، پیمان آتی، قرارداد اختیار معامله و قرارداد معاوضه.