اوراق منفعت

اوراق منفعت، سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده‌ی آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است، مانند گواهی حق اقامت در یک هتل برای روزهایی معین. منظور از منفعت در واقع عواید مستمر حاصل از یک دارایی معین یا حق استفاده از خدماتی مشخص یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال است. تفاوت اوراق منفعت با انواع دیگر اوراق صکوک در این است که اوراق منفعت به پشتوانه منافع دارایی است در حالی که سایر اوراق صکوک به پشتوانه خود دارایی هستند.