بازارگردان

بازارگردان هر ورقه بهادار با هدف جلوگیری از نوسانات ناخواسته در قیمت، در چارچوب مشخصی اقدام به خرید و فروش آن می‌کند. بازارگردان‌ هر نماد، هم حجم زیادی از آن ورقه بهادار را در اختیار دارد و هم وجه نقد زیادی در دست دارد و با توجه به شرایط، سفارش‌هایی در سمت خرید و فروش ثبت می‌کند.

 از اصلی‌ترین اهداف بازارگردان‌ها می‌توان به متعادل کردن عرضه و تقاضا، افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار، کنترل قیمت و جلوگیری از نوسانات شدید آن اشاره کرد.