بازار کارا قوی

کارایی بازار به سه شکل ضعیف، نیمه قوی و قوی تقسیم می‌شود. در یک بازار کارا قوی، قیمت سهام شرکت‌ها کاملا تحت تاثیر اطلاعات اعم از اطلاعات عمومی و منتشر شده و اطلاعات محرمانه است. در چنین بازاری، هیچ گروهی از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بازدهی بیشتر از نرخ بازده معمول کسب کنند.