بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه‌های مستقیم مربوط به تولید کالاهای فروخته شده توسط یک شرکت یا موسسه است که در صورت سود و زیان منعکس می‌شود. هزینه اجاره، هزینه مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، سربار ساخت، مخارج آب و برق و دستمزد غیرمستقیم، از جمله مواردی است که در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است که هزینه‌های توزیع و فروش و هزینه‌های اداری و تشکیلاتی، در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته نقشی ندارند.