بودجه

بودجه در اصل واژه‌ای فرانسوی است و در لغت به معنای کیف خزانه دار بوده است که وجوه دریافتی را داخل آن گذاشته و برای پرداخت هزینه‌ها، از آن وجوه استفاده می‌کردند. در حالت کلی، بودجه وضعیت مالی و برنامه کاری یک شخص، خانواده، نهاد، دولت یا جامعه را برای آینده مشخص می‌کند. طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور، “بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی می‌شود.”