تحلیل افقی صورت‌های مالی

در تجزیه و تحلیل افقی صورت‌های مالی، تغییرات اقلام مختلف صورت‌های مالی در گذر زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور تحلیلگر با مقایسه صورت‌های مالی شرکت در دوره‌های زمانی مختلف، کاهش یا افزایش مقدار هر یک از اقلام و اثرگذاری آن بر سایر اقلام را تحلیل می‌کند. به تحلیل افقی، تحلیل رود نیز گفته می‌شود.