تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی، تحلیلگر عوامل اثرگذار بر قیمت سهام شرکت، شامل شرایط کلی اقتصاد و بازار، صنعت و شرکت مربوطه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر اساس آن، در خصوص سرمایه‌گذاری در سهام آن شرکت تصمیم‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، در تحلیل بنیادی ارزش ذاتی هر ورقه بهادار با توجه به عوامل تاثیرگذار بر آن محاسبه می‌شود و تحلیلگر بنیادی با مقایسه ارزش ذاتی با ارزش بازاری سهم، در خصوص خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌کند.