تحلیل عمودی صورت‌های مالی

در تجزیه و تحلیل عمودی صورت‌های مالی، یکی از اقلام مهم صورت مالی، مبنا قرار گرفته و بقیه اقلام، نسبت به آن سنجیده می‌شوند. به عنوان مثال در ترازنامه، معمولا مجموع دارایی‌ها معادل ۱۰۰٪ در نظر گرفته شده و سایر اقلام ترازنامه، به صورت درصدی از مجموع دارایی‌ها نمایش داده می‌شوند.

هدف از تحلیل عمودی صورت‌های مالی، راحت‌تر شدن مقایسه و شناسایی ارتباط بین اقلام مختلف صورت‌های مالی است.