ترازنامه

ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی شرکت است که مانند یک عکس فوری، وضعیت مالی آن را در انتهای یک دوره مالی نشان می‌دهد. ترازنامه از دو ستون کنار هم تشکیل می‌شود. در ستون سمت راست، انواع دارایی‌ها و در ستون سمت چپ، انواع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) نوشته می‌شود. رابطه بین این دو ستون به شرح زیر است:

دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام (سرمایه)

به رابطه فوق که اولین بار توسط لوکا پاچیولی ارائه شده است، معادله اساسی حسابداری یا معادله پاچیولی گفته می‌شود.