تسویه خرید و فروش

تسویه خرید و فروش به معنای جابجایی وجه معامله و مالکیت اوراق بهادار موضوع معامله بین خریدار و فروشنده است. تسویه خرید و فروش در بازار سرمایه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌پذیرد. اوراق بهادار با توجه به نوع آن، زمان تسویه متفاوتی دارند که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین شده است.