تعدیل سود

با گذشت زمان احتمال تغییر چند پارامتر در صورت مالی شرکت وجود دارد. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس وظیفه دارند، به‌طور مستمر و در دوره‌های سه‌ماهه، عملکرد واقعی خود را بررسی کرده و پیش‌بینی جدید خود از میزان سودآوری شرکت را بر اساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند. به این فرآیند، تعدیل سود گفته‌ می‌شود. اگر سود پیش‌بینی شده جدید بیشتر باشد، به آن تعدیل مثبت و اگر کمتر باشد، به آن تعدیل منفی می‌گویند.

فرض کنید سود پیش‌بینی‌شده شرکت از ۱۰۰ به ۱۴۰ تومان افزایش پیدا کرده باشد. خواهیم داشت: