تقاضا

در علم اقتصاد، منظور از تقاضا، مقدار کالا یا خدماتی است که خریداران، در قیمتی مشخص، تمایل به خرید آن دارند. منظور از تقاضا برای هر ورقه بهادار در بازار سرمایه نیز تعداد ورقه بهاداری است که خریداران در قیمت‌های مشخص، تمایل به خرید آن دارند. چنانچه تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط در بازار سرمایه ممکن است برای خرید یک ورقه بهادار در سقف قیمتی مجاز آن، صف خرید ایجاد شود.