تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی (Gross National Product) یا GNP، كل ارزش ریالی محصولات نهایی توليد شده توسط شهروندان یک کشور (در سراسر دنیا) در یک دوره زمانی مشخص است. به عبارت دیگر، تولید ناخالص ملی عبارت است از تولید ناخالص داخلی منهای ارزش پولی محصولات نهایی تولید شده در داخل کشور توسط خارجی‌ها، به اضافه ارزش پولی محصولات نهایی تولید شده توسط شهروندان آن کشور در سایر کشورهای خارجی در یک دوره زمانی مشخص.