ثروت

به مجموع ارزش کلیه دارایی‌های با ارزش یک شخص، یک شرکت یا یک کشور، ثروت (Wealth) گفته می‌شود. به عبارت دیگر، ثروت، مجموع منابع موجود است و افراد زمانی ثروتمند شناخته می‌شوند که بتوانند مقادیر زیادی منابع ارزشمند یا کالا را جمع‌آوری کنند. متداول‌ترین روش محاسبه ثروت افراد، ثروت خالص (Net Worth) است اما برای سنجش ثروت کشورها معمولا از تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده می‌شود.