جریان نقدی

در علم اقتصاد به مقدار خالص پول نقد یا موارد مشابه پول نقد که به یک کسب و کار وارد و از آن خارج می‌شود، جریان نقدی (Cash Flow) گفته می‌شود. جریان نقدی مثبت نشان می‌دهد که ورود نقدینگی به شرکت بیشتر از خروج آن بوده است و دارایی‌های نقدی شرکت افزایش یافته است. در طرف مقابل، جریان نقدی منفی نشان می‌دهد که خروج نقدینگی از شرکت بیشتر از ورود آن بوده است و دارایی‌های نقدی شرکت کاهش یافته است.