حاشیه سود عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی نسبتی است که سود شرکت را پس از پرداخت هزینه‌های تولید مانند تهیه مواد اولیه و قبل از پرداخت مالیات اندازه می‌گیرد. این نسبت که با عنوان بازده فروش نیز می‌توان از آن نام برد، از فرمول درآمد عملیاتی تقسیم بر فروش خالص محاسبه می‌گردد. بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده توانایی شرکت در کاهش هزینه‌های عملیاتی است. لازم به ذکر است از حاشیه سود عملیاتی تنها می‌بایست برای مقایسه شرکت‌ها در صنعت یکسان استفاده نمود. چرا که شرکت‌ها در صنایع مختلف، مدل‌های تجاری متفاوتی دارند.