حسابداری

به فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش‌های مالی، حسابداری گفته می‌شود. یک حسابدار، اطلاعات مالی شرکت را ثبت می‌کند، گزارشات مالی را تهیه کرده و به مدیریت شرکت یا سایر ذی‌نفعان و مراجع قانونی ارائه می‌کند. حسابداری از شاخه‌های متعددی تشکیل شده است که مهم‌ترین آن عبارت‌اند از: حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت.