دارایی تحت مدیریت

دارایی تحت مدیریت (Asset Under Management)، نشان‌دهنده ارزش روز همه دارایی‌های مالی است که یک ‌نهاد مالی مانند صندوق سرمایه‌گذاری، از جانب مشتریانش به مدیریت آن مشغول است. دارایی تحت مدیریت معمولا شاخصی از اندازه و موفقیت شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری است. این شاخص افزایش و کاهش مواجه می‌شود. وقتی عملکرد یک شرکت یا نهاد مالی مثبت باشد، مشتریان جدید و دارایی‌های تازه وارد می‌شوند و در صورت عملکرد ضعیف این موضوع برعکس عمل می‌کند.