دارایی

در یک تعریف ساده هر چیزی که دارای ارزش پولی باشد، یک نوع دارایی محسوب می‌شود. در علم حسابداری دارایی می‌تواند به صورت مشهود یا نامشهود باشد. مشهود مثل ساختمان، زمین و غیره. نامشهود مثل سرقفلی، مطالبات از افراد و غیره.

در بازار سرمایه نیز هر اوراقی که دارای ارزش پولی باشد، یک دارایی محسوب می‌شود. مثل سهام، اوراق بدهی، گواهی سپرده و …