درآمد سرانه

از تقسیم تولید ناخالص داخلی یک کشور به جمعیت آن کشور، درآمد سرانه به دست می‌آید. از طرف دیگر، تولید ناخالص داخلی شامل مجموع ارزش کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین (معمولاً یک سال)، در یک کشور تولید می‌شود. پس به عبارت دیگر، درآمد سرانه نشان می‌دهد که در یک کشور، به ازای هر نفر چه میزان درآمد وجود دارد. از آنجا که هزینه کالاها و خدمات در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، درآمد سرانه نمی‌تواند برای مقایسه وضعیت اقتصادی افراد یک کشور با کشور دیگر مورد استفاده قرار گیرد.