درآمد ملی

به مجموع تمامی درآمدهای کسب شده توسط اتباع یک کشور، در چارچوب یک اقتصاد ملی و در یک دوره معین پس از کسر سرمایه‌های مصرفی، درآمد ملی (national income‎) گفته می‌شود. درآمد ملی شامل مزد و حقوق افراد، سود بنگاه‌ها، خالص بهره پرداختی به افراد و درآمد ناشی از اموال قشرهای مختلف مردم یک جامعه است. اگرچه درآمد ملی معیاری برای سنجش توزیع عادلانه درآمد در یک جامعه نیست، اما یکی از شاخص‌های تعیین رفاه جامعه در اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می‌رود.