ریسک غیر سیستماتیک

ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک مشخص، ریسک مربوط به صنعت یا شرکتی است که سرمایه‌گذار در آن سرمایه‌گذاری می‌کند. ریسک‌های ناشی از ضعف مدیریتی شرکت، عدم موفقیت شرکت نسبت به رقبا، قدیمی شدن محصولات تولیدی یا خدمات قابل ارائه شرکت، از جمله مواردی هستند که در این نوع از ریسک قرار می‌گیرند. ریسک غیر سیستماتیک را می‌توان از طریق متنوع سازی و تشکیل سبدی از دارایی‌ها، تا حد مطلوبی کاهش داد.