ریسک نرخ ارز

به ریسک ناشی از تغییرات برابری نرخ ارزها با یکدیگر ریسک نرخ ارز گفته می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی یا شرکت‌هایی که مراودات بین‌المللی دارند، بیشتر از دیگران در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. به عبارت دیگر، ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یک ریسک و خطر بالقوه ممکن است جریان نقدی شرکت را تغییر داده و عملکرد مالی آن را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط، شرکت نسبت به میزان دریافتی‌ها و پرداختی‌های آینده خود با نوعی نااطمینانی روبرو خواهد شد.