ریسک نرخ بهره

در یک دارایی حساس به نرخ بهره مانند وام یا سایر اوراق بهادار که در صورت تغییر نرخ بهره، ارزش آن‌ها نیز تغییر می‌کند، ریسک نرخ بهره وجود دارد. در واقع ریسک نرخ بهره مربوط به ریسک ناشی از نوسانات نرخ بهره و به تبع آن، تغییر ارزش دارایی‌ها است. به عنوان مثال، قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت با نرخ بهره رابطه معکوس دارد؛ یعنی با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت کاهش می‌یابد و برعکس.