ریسک نکول

لغت نکول در فرهنگ معین به «خودداری کردن از پرداخت وجه حواله، برات و مانند آن» تعبیر شده است. ریسک(خطر) رخداد این اتفاق، توجه به سنجیدن زمانی دارد که در یک قرارداد مالی یک‌طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است، به تمام یا بخشی از تعهداتش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، در این شرایط می‌گویند که «نُکول» اتفاق افتاده است.