ریسک

ریسک در لغت به معنای خطر کردن و خطرپذیری است و در اصطلاح مالی، نوسانات بازدهی مورد انتظار است.  در سرمایه‌گذاری‌ها ریسک را می‌توان اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار در نظر گرفت. در یک دسته بندی کلی، ریسک‌های حاکم بر بازار سرمایه را می‌توان به دو دسته‌ی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم کرد.