سال مالی

سال مالی یک دوره زمانی یک ساله است که شرکت‌ها از آن برای گزارش فعالیت‌های خود و ارائه صورت های مالی خود استفاده می کنند. الزامی وجود ندارد که شروع و پایان سال مالی شرکت‌ها منطبق با شروع و پایان سال شمسی باشد، هر چند سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی از ابتدای فروردین هر سال تا انتهای اسفند آن است. شرکت‌ها باید حداکثر پس از ۴ ماه از اتمام سال مالی خود، اقدام به برگزاری مجمع عمومی و تصویب صورت‌های مالی خود نمایند و در صورت تصویب پرداخت سود نقدی، باید حداکثر تا ۸ ماه پس از مجمع، آن را پرداخت کنند.