سرانه خرید و فروش

سرانه خرید و فروش، از جمله پارامترهایی که در تابلوخوانی مورد توجه قرار می‌گیرد. از تقسیم حجم یا ارزش معامله خرید یا فروش اشخاص حقیقی بر تعداد آن‌ها، سرانه خرید یا فروش حقیقی به دست می‌آید. اگر سرانه خرید حقیقی بیشتر از سرانه فروش حقیقی باشد، بدین معناست که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است. به طور مشابه، اگر سرانه فروش حقیقی بیشتر از سرانه خرید حقیقی باشد، بدین معناست که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار است.