سرخطی زدن

سرخطی زدن یعنی ثبت سفارش خرید یا فروش به سقف یا کف قیمتی مجاز روز و به محض شروع پیش گشایش بازار. در واقع هدف از این کار قرار گرفتن سفارش در ابتدای صف خرید یا فروش است.

در شرایطی که برای خرید یا فروش نمادها در بازار سرمایه صف ایجاد شود، هر چه سفارش به ابتدای صف نزدیک‌تر باشد، احتمال انجام شدن آن بالاتر می‌رود. از همین رو ثبت‌کردن سفارش به محض شروع سفارش‌گیری، اهمیت پیدا می‌کند.