سرمایه

در معنای عام، سرمایه عبارت است از انواع دارایی‌هایی که برای شروع و تداوم فعالیت یک بنگاه تجاری مورد نیاز است. مواردی مانند وجه نقد، تجهیزات، ساختمان و …، همگی می‌توانند به عنوان سرمایه مورد نیاز یک بنگاه تجاری تلقی شوند. از دیدگاه حسابداری و با توجه به معادله اصلی حسابداری، میزان سرمایه برابر است با حاصل کسر بدهی‌ها از دارایی‌ها.