سفارش انجام و حذف

سفارش انجام و حذف (fill & kill)، سفارش محدودی است كه بلافاصله پس از ورود بايد اجرا شود و در صورت عدم انجام تمام يا بخشی از آن، مقدار باقيمانده به صورت خودكار از سامانه حذف خواهد شد. در بازار سرمایه ایران امكان ورود اين سفارش در مرحله پيش گشايش وجود ندارد.